Veleposlaništvo RS Bukarešta /Urejanje državljanstva /

Pridobitev državljanstva po izredni naturalizaciji (13. člen Zakona o državljanstvu)

 Slovensko državljanstvo po izredni naturalizaciji lahko pridobi slovenski izseljenec oz. njegov potomec do drugega kolena v ravni vrsti ali pripadnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, ki izkaže aktivno vez z Republiko Slovenijo oz. aktivno večletno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah.

 

Oseba mora ob vlogi predložiti naslednje dokumente

1.     izpisek iz matične knjige rojstev (če je oseba rojen/a v tujini; če je poročen/a v Sloveniji, rojstnega lista ni potrebno predložiti),

2.     izpisek iz matične knjige porok (če je oseba poročen/a v Sloveniji, izpiska ni potrebno prilagati),

3.     življenjepis,

4.     pooblastilo (prosilec pooblasti osebo v Sloveniji, da namesto njega ureja upravne zadeve iz tega postopka v Sloveniji), ki ga je potrebno overiti na veleposlaništvu,

5.     dokazilo o državljanstvu (overjena kopija potnega lista ali potrdila o državljanstvu),

6.     izpisek iz rojstne matične knjige staršev, starih staršev oz. drugih prednikov (do 2. kolena v ravni vrsti),

7.     druga dokazila o slovenskem poreklu, če izpiski iz rojstne matične knjige tega neposredno ne dokazujejo,

8.     dokazilo o članstvu v slovenskem društvu, ki deluje v državi, v kateri prosilec živi, oz. v društvu na območju Slovenije,

9.     dokazilo o nekaznovanju (potrdilo, ki ga izda pristojni organ za kazensko evidenco v matični državi),

10.  dokazilo o plačani upravni taksi (to potrdi veleposlaništvo - lahko fotokopija računa). 

Konzularna taksa za izredno naturalizacijo je 354 € + overovitve potrebnih dokumentov (tarifna št. 77 1.).

 

Odpust iz državljanstva

 

Odpust iz državljanstva ureja Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS) (Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007).

 

Državljan Republike Slovenije lahko zaprosi za odpust iz državljanstva. Za odpust mora izpolnjevati naslednje pogoje:

    1. da je dopolnil 18 let;

    2. da dejansko živi v tujini;

    3. da ni ovir zaradi vojaške dolžnosti;

    4. da je poravnal dolžne davke in druge zakonske obveznosti;

    5. da ima poravnane preživninske obveznosti iz zakonske zveze ter iz razmerja med starši in otroki do oseb, ki živijo v Sloveniji;

    6. da zoper njega v Sloveniji ne teče kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti; če pa je bil v Sloveniji obsojen na zapor, da je to kazen prestal;

    7. da ima ali da dokaže, da bo sprejet v tuje državljanstvo.

 

Osebi, ki je zaprosila za odpust iz državljanstva Republike Slovenije, se lahko izda zagotovilo o odpustu, tudi če ne izpolnjuje pogojev iz 2. in 7. točke zgoraj.

Če oseba, ki ji je bilo izdano zagotovilo iz prejšnjega odstavka, v roku dveh let od vročitve zagotovila ne dokaže, da se je dejansko izselila iz Republike Slovenije in da ji je zagotovljeno tuje državljanstvo oz. da ga je že pridobila, se šteje, da je umaknila svojo prošnjo.